KOREA TECHNOLOGY AND FUTURE 제품소개

1U

KR570S1 4Bay
고성능•고집적

· 성능과 확장성을 고려한 고집적 환경을 위한 서버 시스템
· 에너지 효율적인 Intel의 최신 기술을 갖춘 1U 랙 장착 폼 팩터로 제공
KR570S1 4Bay
CPU
Up to Gold & Platinum Processor (205W TDP)
Storage
4 x 3.5
Power
800 / 1200W AC 80 PLUS Platinum PSU
KR570S1 10Bay
CPU
Up to Gold & Platiume Processor (205W TDP)
Storage
10 x 2.5
Power
800 / 1200W AC 80 PLUS Platinum PSU